Podyplomowe studia "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"

 

 

 

 

Absolwenci VI edycji (kliknij aby pobrać plik - wymagane hasło)

Absolwenci VII edycji (kliknij aby pobrać plik - wymagane hasło)


NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE - EDYCJA 2015/2016

Nazwisko i imię

Temat

Belina Robert

Wielka Brytania w procesie integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem unii gospodarczo-walutowej

Burdach Justyna

Znaczenie euro jako waluty międzynarodowej

Gawłowicz Robert

Konwergencja gospodarcza Polski ze strefą euro

Jabłoński Kamil

Polityka pieniężna Eurosystemu w latach 1999-2015

Jeruzalski Mariusz

Wydatki na wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w budżecie Unii Europejskiej

Kołodziej Elżbieta

Znaczenie unii bankowej dla stabilności sektora finansowego w strefie euro

Kowalczuk Bożena

Analiza i ocena wyników gospodarczych Hiszpanii w latach 2000-2014

Kozak Marcin

Kryzys finansowo–gospodarczy 2008/2009 w krajach strefy euro – przyczyny, przebieg i skutki

Langa Donata

Analiza i ocena wyników gospodarczych Niemiec w latach 2000-2014

Meszka Wioleta

Wpływ kryzysu 2008-2009 na sytuację w dziedzinie finansów publicznych krajów PIGS

Nowak Alicja

Analiza i ocena wyników gospodarczych Polski w latach 2000-2014

Olender Justyna

Analiza i ocena wyników gospodarczych Holandii w latach 2000-2014

Ratajczak Maciej

Ocena polityki budżetowej i stanu finansów publicznych w Polsce w latach 2000 - 2015

Reszka Adriana

Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na gospodarkę Hiszpanii

Rzeszutek Łukasz

Polityka makroekonomiczna Niemiec w reakcji na kryzys gospodarczy w strefie euro w latach 2008-2009

Stański Kamil

Analiza i ocena wyników gospodarczych Danii w latach 2000-2014

Szymowska Sylwia

Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na gospodarkę Grecji

Tokarz Kordian

Wykorzystanie euro w funkcjach pieniądza światowego

Wróbel Agata

Zróżnicowanie konkurencyjności eksportu w krajach strefy euro w latach 2000-2014 i jego skutki


NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE - EDYCJA 2014/2015

Nazwisko i imię

Temat

Andruszkiewicz Natalia

Zagrożenia wynikające z wprowadzenia euro w Polsce

Beksiak Joanna Izabela

Proces dochodzenia do wspólnej waluty przez kraje bałtyckie

Chudyga Karolina Patrycja

Problem zadłużenia publicznego w strefie euro i działania podejmowane na rzecz konsolidacji finansów publicznych

Cichoń Agnieszka

Realizacja polityki fiskalnej przez kraje strefy euro w latach 2008-2014

Czerwińska Anna

Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na gospodarkę Grecji

Dul Karolina

Europejska Unia Bankowa - przyczyny, wprowadzenie i potencjalne skutki

Filipowska Katarzyna

Przystąpienie kraju do strefy euro na przykładzie Słowenii

Glegoła Patrycja

Polityka pieniężna Eurosystemu w latach 2008-2014

Grzechnik Jacek Wojciech

Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na konkurencyjność gospodarczą - wnioski dla Polski

Grzechnik Marta

Ocena stopnia spełnienia kryteriów  fiskalnych przez kraje strefy euro

Jarosz-Angowska Aneta

Analiza sytuacji na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro w latach 2005-2014

Kaczor Kamila

Ocena procesu konwergencji Polski w ramach Unii Europejskiej a przyjęcie wspólnej waluty

Konopka Natalia

Funkcjonowanie i perspektywy euro jako waluty międzynarodowej

Krzyżanowska Agnieszka Emilia

Wpływ wejścia do strefy euro na stabilność makroekonomiczną krajów PIGS

Litkowiec Anna

Korzyści z przyjęcia wspólnej waluty - wnioski dla Polski

Łagód Katarzyna

Skutki kryzysu finansowo-gospodarczego 2008/2009 w strefie euro

Łukasik Agnieszka

Wpływ przyjęcia wspólnej waluty na gospodarkę Słowacji

Niezgoda Dorota

Potencjalne skutki przystąpienia Polski do unii bankowej

Panasiuk Magdalena

Przyczyny kryzysu i problemów gospodarczych w strefie euro

Piskorska Honorata

Postrzeganie konsekwencji krajowych i sektorowych przystąpienia Polski do strefy euro przez specjalistów branży medycyny weterynaryjnej

Saganek Dariusz

Przyczyny problemów gospodarczych Grecji po przyjęciu wspólnej waluty

Sałata Emilia

Doświadczenia Estonii dotyczące przyjęcia waluty euro

Kontakt

email: ugiw@hektor.umcs.lublin.pl

telefon: +81 537 52 65

Organizator

Wydział Ekonomiczny UMCS http://www.umcs.pl/ekonomia

Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski http://www.nbp.pl/

Ostatnia aktualizacja tej witryny: czwartek, 05 stycznia 2017